Politica de contractació. Termes i condicions


1. Àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals de venda s’apliquen a qualsevol consulta o servei que s’efectuï al lloc www.asiasalud.com , d’ara endavant “el Lloc” d’ASSOCIACIÓ ASIA SALUT, d’ara endavant ASIA SALUT, amb seu a Rambla del Raval, 2, 08001 Barcelona i amb NIF G-66597

La confirmació del servei per part del comprador comporta l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda que prevalen sobre totes les versions anteriors o especificacions que emanin del comprador, incloent-hi l’intercanvi de correus electrònics. Aquestes condicions poden ser modificades, per la qual cosa es recomana la lectura de les mateixes amb anterioritat a efectuar cada servei.

Als efectes d’aquestes condicions generals de venda, les persones físiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional s’entén per consumidor.

 

2. Serveis
2.1 Oferta de Serveis
Els serveis comercialitzats a través del portal d’internet es presenten de conformitat amb les recomanacions legals i de la manera més precisa possible.

Els mateixos serveis són l’adquisició online dels quals està autoritzada.

Els serveis de serveis estan subjectes a la seva disponibilitat, de manera que si hi ha dificultats pel que fa al subministrament, ASIA SALUD, es reserva expressament el dret d’informar de qualsevol altre servei en substitució de les mateixes característiques i valor.

2.2 Acceptació del servei
El servei és ferm per al comprador des del moment que confirma la seva comanda. Per a ASIA SALUT, a partir de la validació del pagament i la confirmació de la presa en compte del servei.

3. Preu i pagament
3.1 Preu dels Serveis
Els preus dels Serveis estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda, entre ells, l’IVA, en cas que sigui aplicable, que apareixerà detallat. ASIA SALUT, es reserva a cada moment i unilateralment la modificació del preu dels serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa del preu dels seus serveis, aquest serà el vigent a la publicitat coincident amb el moment de formalitzar el servei, tot això de conformitat amb la normativa aplicable.

3.2 Pagament
El pagament s’efectua en euros exclusivament, d’acord amb les formes especificades a cadascun dels serveis i pels mitjans de pagament següents:

Paypal: El comprador podrà pagar les compres mitjançant la passarel·la de pagament segur Paypal que està directament integrada a la nostra web.

Transferència bancària: Mitjançant sistemes de transmissió íntegra a càrrec del comprador, en què ASIA SALUD únicament accedirà al nom del comprador i número de compte bancari emissora. El comprador haurà d’abonar l’import corresponent mitjançant una transferència bancària al compte que designi ASIA SALUT.

3.3 Facturació
El client comunicarà a ASIA SALUD, el conjunt de dades necessàries per a l’emissió de la factura, així com el número d’IVA intracomunitari si fos necessari.

4. Dret de desistiment
El dret a desistir de la compra, només ho ostenta el comprador que tingui la condició de consumidor.

De conformitat amb els arts. 68 i següents de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, si contracta com a consumidor podrà desistir de la compra dins el termini de 14 dies naturals des de la data d’inscripció en el servei. Un cop realitzat el desistiment ASIA SALUT, us reemborsarà el preu pagat pels serveis en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de desistiment.

Quan l’usuari desisteixi de la compra una vegada realitzada l’activitat, l’import del preu pagat no serà tornat.
Quan el servei contractat el constitueixin una modalitat continuada de classes de la mateixa modalitat (pràctica de Tai Chi, Qigong, mindfulness o una altra disciplina similar) i el client desisteixi, dins del termini establert, iniciat el servei ASIA SALUT tornarà les quantitats abonades descomptant les corresponents al servei ja prestat.

La formalització del dret de desistiment s’efectuarà a través d’un document que ASIA SALUT posarà a la vostra disposició aquí.

Per exercir el dret a retractar-se, el comprador haurà d’enviar el formulari de retractació, degudament emplenat i signat, a asiasalud1@gmail.com.

5. Ús del lloc internet
5.1 Propietat intel·lectual
1. Tots els continguts que es mostren en aquesta Web i en especial, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ASIA SALUT, o bé de tercers que n’han autoritzat degudament l’ús.

2. En cap cas l’accés a la Web i/o la seva utilització implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats ni es confereix cap dret ni expectativa, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució, o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d’ASIA SALUT, o dels titulars corresponents.

3. No es podrà establir cap enllaç a aquest web des de qualsevol altre web sense previ i exprés consentiment d’ASIA SALUT.

5.2 Responsabilitat dels usuaris
La navegació pel Lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. ASIA SALUD, no serà considerada responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que poguessin perjudicar la continuïtat d’accés al seu Lloc ni per les fallades de funcionament a l’equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar-se arran d’un accés al Lloc. En conseqüència, no teniu l’obligació de reparar els danys directes o indirectes que puguin derivar de l’ús, de l’accés al vostre lloc o de la descàrrega d’elements emmagatzemats al lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

ASIA SALUT, es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats de la seva web, a qui falsegin dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

6. Força major
Cap part no pot ser considerada responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu al cas fortuït oa l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestes, manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La part que s’hagi vist afectada per aquests esdeveniments ha d’informar l’altra part com més aviat millor i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l’esdeveniment d’aquest esdeveniment.

Les parts convenen que s’han de concertar com més aviat millor per determinar juntes les modalitats d’execució del servei durant el període de vigència del cas de força major.

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, ÀSIA SALUT podria no fer efectiu el servei havent de reemborsar al comprador, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest darrer en concepte del servei en qüestió.ç

7. Diversos
7.1 Prova:
D’acord exprés entre ASIA SALUT, i el comprador, els correus electrònics donaran fe entre les parts, de la mateixa manera que els sistemes de registre automàtics utilitzats al Lloc, en particular pel que fa a la naturalesa ia la data del servei.

7.2 Invalidesa parcial:
Si una o diverses estipulacions de les presents condicions generals de venda es consideren no vàlides o són declarades com a tals en virtut d’una llei, un reglament o arran d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les altres estipulacions han de conservar tota la seva vigència i el seu àmbit d’aplicació.

7.3 Absència de renúncia:
El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació de qualsevol clàusula de les presents condicions generals de venda, ja sigui de manera permanent o temporal, no pot ser considerada en cap cas com una renúncia dels drets d’aquesta part, que emanen d’aquesta clàusula.

7.4 Modificació de les condicions generals de venda:
ASIA SALUT, es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de venda. Qualsevol nova versió d’aquestes darreres s’indicarà al lloc.

La versió en línia al Lloc en el moment de la realització del servei per part del comprador prevaldrà sobre qualsevol altra versió de les presents condicions generals de venda anterior.

7.5 Integritat del contracte:
Aquestes condicions generals de venda i el resum de servei transmès al comprador formen un conjunt contractual i constitueixen la integritat de les relacions contractuals establertes entre les parts.

8. Dret aplicable / jurisdicció
Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o qüestió respecte del Lloc Web o de les presents condicions legals seran resoltes davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. En cas que el client tingui la condició de Consumidor o Usuari d’acord amb les definicions del Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la resolució d’aquestes possibles controvèrsies serà resolta davant els Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

En cas que alguna de les estipulacions recollides en aquest contracte fos declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent, les restants estipulacions conservaran la seva validesa, llevat que les parts de mutu acord decideixin la terminació de l’acord. Els pactes, les clàusules i les condicions que integren aquest document constitueixen l’expressió formal i definitiva de la declaració de voluntat de les parts, i s’han d’interpretar els uns pels altres atribuint als dubtosos el sentit que es derivi del conjunt de tots.