Política de Privacitat

Informació general del Responsable del tractament de dades

Associació Àsia Salut

G-66597766

Rambla del Raval, 2

08001 Barcelona

Email: asiasalud1@gmail.com

 

Protecció de dades personals

D’acord amb l’art. 13 del Reglament General europeu 679/2016, de Protecció de dades personals (RGPD), li informem que les dades personals recaptades a través de qualsevol mitjà de comunicació publicat a la web www.asiasalud.com, així com dels formularis existents en aquesta seran tractades pel seu titular, Associació Àsia Salut (d’ara endavant l’Associació), com a responsable del tractament.

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades obtingudes a través de la present web, serà:

– donar resposta a les sol·licituds d’informació que ens puguin realitzar els usuaris. Les peticions d’informació que puguin realitzar-se són de serveis oferts per l’Associació, com a activitats, cursos, ponències, etc., així com qualsevol altra informació sobre el funcionament d’aquella.

– Inscripció a cursos, jornades i activitats de l’associació en les que aquesta intervingui.

– Enviament de comunicacions corporatives publicitàries sobre serveis de l’associació.

L’Associació no elaborarà amb les seves dades decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a excepció d’aquelles recollides d’acord a la Política de Cookies en les condicions expressades en la mateixa, tractant-les únicament per a la finalitat descrita.

Legitimació

El tractament per a aquesta finalitat es troba legitimat en el seu propi interès i consentiment com a Usuari, d’acord a l’art. 6 RGPD.

En el cas d’inscripció a cursos i activitats de l’Associació o en les que aquesta intervingui, el tractament de les seves dades estarà legitimat per ser necessari per a l’execució d’un contracte.

El tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions publicitàries està legitimat en el seu propi consentiment o en l’art. 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico (LSSICE), per haver vostè realitzat un curs o activitat amb nosaltres.

L’Associació no utilitzarà les seves dades per a cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquesta Política de privadesa o en la Política de Cookies.

Cessions

L’Associació l’informa que les seves dades no seran cedides a tercers excepte per a poder complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagin estat prèviament consentides per vostè.

Període de conservació de les seves dades

Les seves dades tractades durant el temps indispensable sent eliminades finalitzats els períodes de conservació:

Dades derivats de la relació negocia entre les dues parts: Les seves dades seran conservades durant el temps necessari en l’execució de la finalitat i, en tot cas, mentre puguin derivar responsabilitats legals.

Dades derivats de transaccions econòmiques: Durant els terminis de custòdia obligatòria establerts per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària o normativa vigent si escau.

Dades de contacte per a comunicacions electròniques: Les seves dades de contacte com correu electrònic seran conservats de manera indefinida a l’efecte de comunicacions de béns i serveis mentre vostè no s’oposi o revoqui el consentiment.

Dades facilitades a través de l’emplenament del formulari “Contacte” o qualsevol mitjà de sol·licitud d’informació general: Les seves dades seran conservades únicament per donar tràmit a la seva petició d’informació. Una vegada efectuada aquesta les seves dades seran eliminats.

Obligatorietat

Les dades que li sol·licitem a través de formularis, marcats amb (*) són obligatòries i necessàries per a poder atendre la seva sol·licitud,  de manera que la seva absència ens impedirà gestionar-la correctament.

Així mateix vostè és responsable únic que la informació que ens faciliti sigui veraç i les seves dades es trobin actualitzades, sent responsable de les conseqüències que de la falta de veracitat es derivin.

Atenent al fet que la resposta a les peticions d’informació es realitzarà a través dels mitjans que ens indiqui, podent-se tractar informació confidencial, li recomanem que les seves dades de contacte siguin pròpies i no pertanyin a altres usuaris.

Ubicació de les seves dades. Seguretat. Transferències internacionals de dades

Les seves dades seran tractades únicament per l’Associació, a través de mitjans propis situats en les seves instal·lacions amb aplicació de quantes mesures de seguretat estan al nostre abast en compliment del RGPD. No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjades en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Quan sigui probable que una infracció suposi un risc per als drets i llibertats dels Usuaris, ho notificarem a l’autoritat supervisora pertinent en un termini de 72 hores a partir del moment en què tinguem coneixement de la mateixa. Aquesta informació es pot proporcionar en diferents fases per facilitar una presentació d’informes ràpida i eficient.

En els casos en què una infracció pugui suposar un risc elevat per als drets i llibertats dels Usuaris, ho notificarem directament als interessats.

Drets dels Usuaris

Com a titular de les seves dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència del tractament d’aquestes, a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides o vostè, com a interessat, revoqui el consentiment atorgat.

L’Associació tractarà i conservarà les seves dades d’acord a la normativa vigent, sense perjudici que pugui sol·licitar en tot cas la limitació del tractament de les seves dades.

En certs supòsits, podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pels quals s’ha atorgat. La revocació de consentiment no tindrà efectes retroactius.

Per exercitar els seus drets, comuniqui’s amb nosaltres a través del correu electrònic asiasalud1@gmail.com, mitjançant escrit motivat en el qual fonamenti la seva petició acompanyat de còpia del seu DNI.

El termini màxim per resoldre serà d’un mes des de la data de recepció de la sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm que ens ho comuniqui degudament per escrit, a fi de mantenir les seves dades actualitzades.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.