Nota: Tots els articles publicats en aquesta secció procedeixen de la prestigiosa base de dades mèdica PUBMED. Pel que la seva publicació està subjecta a la rigorosa investigació científica.
qigong-hipertension

 

Article: Qigong per a la Hipertensió. Una Revisió Sistemàtica.

La hipertensió avui dia és una afecció comú entre la població general i és un dels factors de risc més importants per a la malaltia cardiovascular i l’ictus a tot el món.

Aconseguir controlar la pressió arterial en els pacients hipertensos sovint requereix múltiples medicaments i ajustar dosi. Les directrius sobre hipertensió publicades pel Vuitè Comitè Nacional Conjunt (JNC 8) reflecteixen un enfocament basat en l’evidència en recomanar un règim terapèutic que inclogui una dieta saludable, control de pes, exercici regular i teràpia antihipertensiva inicial i complementària apropiada. S’ha posat de manifest un renovat interès en els enfocaments de la medicina complementària i alternativa per reduir la pressió arterial, en part perquè les taxes de control de la hipertensió segueixen sent baixes tot i el vast armament dels agents antihipertensius disponibles per als metges.

En aquest sentit, cada vegada hi ha més estudis que diuen que el Qigong pot beneficiar els pacients hipertensos, però aquests estudis es troben en els límits de la rigorositat científica. A causa d’això, per als professionals de la salut, la conveniència de recomanar el Qigong com una teràpia eficaç per a la hipertensió segueix sent poc clara.

L’estudi que presenten aquests autors té com a objectiu minimitzar el biaix i proporcionar resultats més fiables mitjançant l’ús de mètodes explícits i sistemàtics. Per determinar si el Qigong beneficia de forma segura als pacients hipertensos, es va realitzar una revisió sistemàtica i una metaanàlisi dels Estudis aleatoritzats del Qigong per a la hipertensió. El propòsit d’aquesta revisió (metanàlisi) va ser avaluar l’eficàcia i la seguretat de la pràctica del Qigong per a la hipertensió.

Els autors van realitzar una recerca sistemàtica de la literatura en set bases de dades fins a abril de 2014, incloent la Biblioteca Cochrane, EMBASE, PubMed, Chinese Scientific Journal Database, Chinese Biomedical base de dades de Literatura, base de dades de Wanfang i infraestructura nacional d’ coneixement de la Xina. Es van identificar assaigs controlats aleatoris de Qigong com a teràpia única (monoteràpia) o Qigong com a teràpia complementària (adjuvant) amb fàrmacs antihipertensius, comparats amb pacients 1) que no rebien cap intervenció, 2) que realitzaven exercici regular o 3) que prenien fàrmacs antihipertensius per la hipertensió.

Vint assaigs amb 2.349 pacients hipertensos es van incloure en la metanàlisi. El risc de biaix va ser generalment alt encara que acceptable.

Els resultats de la revisió i metanàlisi van ser els següents:

1.- Comparat amb aquells pacients que no rebien cap tractament, el Qigong va reduir significativament la pressió arterial sistòlica (PAS o coneguda com la pressió màxima) així com la pressió arterial diastòlica (PAD o coneguda com pressió mínima)

2.- En canvi el Qigong va tenir menor efecte que els que realitzaven exercici en la disminució de la PAS (màxima), però no hi va haver diferència significativa entre els efectes del Qigong i l’exercici regular sobre la PAD (mínima).

3.- En comparació amb els fàrmacs antihipertensius, el qigong va produir una reducció clínicament significativa però no estadísticament significativa en la PAS (màxima), però va semblar ser més eficaç en la reducció de la PAD (mínima).

4.- La combinació de la pràctica de Qigong més els fàrmacs antihipertensius van reduir significativament tant la PAS com PAD, en comparació amb fàrmacs antihipertensius sols.

En conclusió els autors suggereixen que el Qigong és una teràpia eficaç per a la hipertensió. No obstant això, es requereixen assajos aleatoris controlats més rigorosament dissenyats amb seguiment a llarg termini per confirmar els resultats.

Extret de l’article: Qigong for hypertension: a systematic review. Authors: Xingjiang Xiong, MD, Pengqian Wang, MD, Xiaoke Li, MD, and Yuqing Zhang, MD.

Medicine (Baltimore). 2015 Jan;94(1):e352

 Traducció de l’anglès per:

Ramon Bartolí Solé. Biòleg i Doctor en Medicina i Cirurgia. President d’Asia Salud.

En col·laboració amb Angel Rubí. Professor de Qigong. Membre fundador d’Asia Salud.

 

Asia Salud, per a la divulgació de les arts saludables d’Àsia